Mrs. Alka S. Akolkar
President
Mr. Jawahar M. Varadkar
Vice President
Mr. Tushar H. Wani
General Secretary
Mr. Nishant N. Gadia
Treasurer
Mr. Pradeep S. Patankar
Member
Mr. Amit Nalawade
Member
Mrs. Rupa
Member
Ms. Deepika
Member
Ms. Bhumika S. Akolkar
Advisor